Qui Trình Sản Xuất

Qui Trình Sản Xuất

 

 

  • Máy tạo giấy tấm:

 

 

  • Máy xả giấy tấm:

 

 

 

  • Máy in Flexo:

 

 

 

  • Máy chạp rảnh:

 

 

 

  • Máy bấm kim & máy dán thùng:

 

 

 

  • Máy cột dây & máy bế: